Jak poprawić skuteczność inwestowania w fundusze ?
 Oceń wpis
   

Jak poprawić skuteczność inwestowania w fundusze ?

Ostatnie kilka lat mamy bardzo zmienne i  niekorzystne notowania na rynkach funduszy krajowych. Trend mamy najczęściej boczny a okresy wzrostów na tyle krótkie, że trudno jest zarobić więcej niż np. 5%.

Dla przykładu zastosowania dodatkowych narzędzi wykorzystaliśmy notowania dla indeksu krajowego WIG. Mamy tutaj okres od początku 2013 roku i 7 pełnych transakcji  w których mamy dwa pozytywne wyniki - w transakcji nr 3 mamy zysk 6,2 % i w transakcji nr 7 mamy zysk 5,4 %.


WIG od 2013 do 1-03-2016 wykres

Jednym z prostszych narzędzi umożliwiających poprawę skuteczności systemu jest zastosowanie dostępnych w ramach naszego portalu narzędzi stop loss i take profit - czyli wykorzystanie ograniczenia straty zaraz po zakupie funduszu ( w systemie SuperTrend mamy wbudowany kroczący stop loss) i zakończenie transakcji po osiągnięciu określonego zysku.

Narzędzie to widzimy poniżej - dostępne jest po każdym kliknięciu na nazwę funduszu. Po wybraniu funkcji (1) StopLossTakeProfit i aktywacji wykresu (2) klikając na pozycję Edytuj będziemy mogli dobrać dla naszej transakcji poziom StopLoss i TakeProfit  z określonym dniem zakupu (3). Poniżej mamy przykład aktywowania narzędzi StopLoss i TakeProfit dla transakcji dla indeksu WIG z sygnałem zakupu w dniu 27 Luty 2015 roku (patrz na wykres powyżej - transakcja nr 7 od 27 lutego 2015 roku).

Wybieramy np walor WIG, tutaj aktywujemy narzędzie StopLossTakeProfit (1) i klikamy na pozycję Edytuj(2). Teraz możemy wpisać datę zakupu naszego waloru (3) - czyli np dwa dni po sygnale kup (27 luty) wypadło na 3 marca. Dalej wprowadzamy wartość StopLoss do pozycji Ogranicz stratę [%] (4) - wartość -2,5% i wartość TakeProfit do pozycji Realizuj zysk [%] (5) - wartość +8%. Dalej klikamy pozycję Testuj (8) - na wykresie pojawią się dwa poziomy: (5) poziom StopLoss i (7) poziom TakeProfit. Po przekroczeniu wartości notowania naszego waloru poziomu TakeProfit (10) otrzymujemy powiadomienie o występującym sygnale (pozycja (1) StopLossTakeProfit na żółto i opis ON). Analogicznie otrzymali byśmy powiadomienie przy przekroczeniu poziomu StopLoss. Nie wyłączając tego narzędzia otrzymamy takie sygnały jeszcze 8 maja, 18 maja i 21 maja. Zakładając, że sprzedamy walor po pierwszym sygnale 27 kwietnia zamknie nam się transakcja po 2 dniach 29 kwietnia z zyskiem 7,2%. Bez tej funkcji mieliśmy wynik 5,4%.

WIG stoploss+takeprofit

Podobnie postępując przy każdej transakcji będziemy mieli wyniki jak w Tabeli nr 2 niżej.


Poniżej mamy wyniki transakcji dla samego systemu SuperTrend w Tabeli nr 1 i z zastosowaniem dodatkowo narzędzi StopLoss i TakeProfit w Tabeli nr 2. Zysk skumulowany liczony jest dla wartości początkowej inwestycji 10 000 zł.

tab1 + tab2

Jak widzimy powyżej Stopa zwrotu narastająco dla badanych 7 i rozpoczętej 8 transakcji wyniósł 10,4%. Przy zastosowaniu narzędzi StopLoss i TakeProfit wynik narastający wynosi 22,9%. Dzięki funkcji TakeProfit skorzystaliśmy na zysku w transakcjach nr 2 (6,98% zamiast 2,34%), nr 6 (6,53% zamiast 1,61%) i nr 7 (7,03% zamiast 5,43%). Skorzystaliśmy więc w transakcjach typu Long(profit) - tam gdzie osiągaliśmy w trakcie transakcji zysk co najmniej 7%. Transakcja typu Long(max loss) nr 4, czyli z wykorzystaniem StopLoss dała nam korzyść tylko z -2,21% do -2,05%.

Przedstawiliśmy tutaj efekt zastosowania do aktualnego optymalnego systemu SuperTrend narzędzi StopLoss i TakeProfit. Zysk wzrósł nam przeszło dwukrotnie.

wykres 1+2

Jak zmieniała się narastająca stopa zwrotu dla tego przypadku mamy pokazane na powyższym wykresie.

A co, gdybyśmy parametry systemu SuperTrend od razu dobrali z parametrami StopLoss i TakeProfit ? Wyniki takiej operacji pokazujemy dalej. Dla optymalnych parametrów mamy wyniki w Tabeli nr 3. Mimo ograniczenia StopLoss pojawiła się strata w przed ostatniej transakcji -4,44%.

tab 3 + tab 4

Ilość transakcji zwiększyła się z 8 do 11. Wynik Stopy zwrotu narastająco wzrosła z 22,9% do 35,9% - czyli mamy dalszy wzrost o 57% i w sumie do wyniku pierwotnego 10,4% mamy wzrost około 250%. StopLoss zmniejszył się do -2,5% a TakeProfit zwiększył się do +8%.

wykres 3+4

System powyższy musi być zastosowany razem ze StopLoss i TakeProfit bo gdybyśmy ich nie stosowali razem wynik inwestowania zmalał by do 5,5% (Tabela nr 4 i niebieska krzywa na wykresie).

Analizując większą ilość walorów i w dłuższych okresach czasowych efekty zastosowania narzędzi StopLoss i TakeProfit są oczywiście bardzo różne - od bardzo zyskownych po nie dających korzystnych efektów. Mamy tutaj do czynienia z pewną zasadą jaką musimy pamiętać dla rynków finansowych - wszystkie narzędzia pomagają jedynie w osiąganiu lepszych wyników ale nie gwarantują wyeliminowania całkowicie ryzyka - prędzej czy później w niektórych transakcjach będą występować straty, ale efekty stosowanej strategii powinniśmy rozliczać co najmniej po 3 latach inwestowania w funduszach. Ponadto trzeba pamiętać, że rynki są zmienne i co jakiś okres trzeba dostosowywać do nich nasze systemy - w tych okresach przejściowych występuje najczęściej większe ryzyko strat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze (0)
Narzędzia inwestora w funduszach – Ranking funduszy
 Oceń wpis
   

 We wpisach Jak wybrać fundusze ? wskazywałem sposób wykorzystywany w systemie OPI do wyboru najlepszych funduszy do naszego portfela. Wykorzystujemy tam specjalnie utworzony wskaźnik WKA, który charakteryzuje zachowanie się danego funduszu w ostatnim roku analizując kilka okresów tego roku przy różnej ich wadze. Wskaźnik ma wartość relatywną czyli pozycja danego funduszu określana jest w porównaniu do tego samego wskaźnika dla innych funduszy w tym samym okresie.

Wybór funduszu wybierany był więc zależnie od wartości tego wskaźnika ale po sygnale KUP wygenerowanego przez stosowany system, np. system OPI SuperTrend.

Efektywność stosowania systemu OPI SuperTrend dla poszczególnych funduszy w wybranym okresie (np. w tabeli badamy wynik funduszu od 1-01-2013 roku), czyli osiągnięty zysk lub strata, zostały umieszczone w pierwszej kolumnie Tabel dostępnych dla każdego klienta. Możemy więc szybko sprawdzić jaki wynik można było osiągnąć na danym funduszu stosując dla niego sygnały generowane przez system. Druga kolumna SupT Fund to wynik jaki ma obecnie fundusz od swojego ostatniego sygnału KUP.

Przykładowe zestawienia pokazuję poniżej:
Fundusze akcyjne krajowe dostępne w TU Skandia

Fundusze akcyjne zagraniczne dostępne w TU Skandia

Fundusze zagraniczne akcyjne dostępne w TU AXA

Fundusze zagraniczne akcyjne dostępne w TU Aegon

Fundusze zagraniczne akcyjne dostępne w TU Generali

Wyniki w Tabelach pokazują jakie potencjalne możliwości mieliśmy przy wykorzystaniu systemu OPI SuperTrend. Jednak jak to zawsze bywa w praktyce nie jest to tak łatwe do osiągnięcia w szczególności przy jednoczesnym pilnowaniu kilkudziesięciu funduszy. Okazało się, że do tworzenia optymalnego portfela przy wykorzystaniu funduszy zagranicznych nie wystarczą tylko sygnały KUP i wskaźnik WKA w portfelu możemy wykorzystać maksymalnie 10 funduszy a do wykorzystania mamy ich kilkadziesiąt i sygnały kupna są w bardzo różnych terminach.  Wykorzystując 10 funduszy uśredniamy swój wynik i zamiast zbliżać się do maksymalnych możliwości mamy wynik pośredni z najlepszego i najgorszego wybranego funduszu.

Pracowaliśmy więc dalej w poszukiwaniu metody umożliwiającej prawie automatyczne wskazywanie potencjalnie najlepszych funduszy w danym okresie. Jeden cel to dobór odpowiednich funduszy do portfelu a drugi, to podmiana najsłabszych funduszy w portfelu na pojawiające się lepsze fundusze.

Wstępnym etapem jest tzw. Ranking funduszy, który wykorzystuje przy doborze funduszy do portfeli oprócz wskaźnika WKA  jeszcze inne parametry i wskaźniki. Oprócz wcześniej obliczanych wskaźników dodano nowy WTK (wskaźnik trendu krótkoterminowego), który także warunkuje wskazanie funduszu do portfela.

Tak wyglądały np. wskazania rankingu w styczniu 2015 roku w TU Skandia dla jednego z produktów.

O wskazaniu funduszu do fazy (3) kupuj decyduje wartość wskaźnika WKA (1) czym wyższa wartość WKA  tym wyżej fundusz jest ustawiony w Rankingu. Warunkiem dodatkowym jest, aby wartość WKA dla danego funduszu była wyższa od wsk. WKA dla indeksu WIG oraz wartość wskaźnika WTK powinna być wyższa od określonej wartości (np. tutaj 3%).

Pierwsze 4 fundusze mają specjalne wskazania łapek OK (4) do umieszczenia funduszu w naszym portfelu ale kupić można każdy ze wskazaniem kup w kolumnie Fazy (3).

Powyższy Ranking funduszy szybko wskazuje nam sytuację funduszy w danym dniu czy są fundusze godne zainteresowania w danym okresie, co mamy robić z funduszami które nas interesują (różne fazy kup, sprzedaj, obserwuj, uważaj) itp.

Wstępne analizy automatycznego doboru funduszy potwierdzają przyjęte założenia. Dla np. pierwszej dziesiątki Wyników dla funduszy agresywnych zagranicznych TU Skandia średni wynik wynosi 46,4% - wynik automatu wyniósł dla tego okresu 36,2%. Analogicznie dla TU Aegon przy średniej dla pierwszej dziesiątki wyniku 81,9% - wynik automatu wyniósł 55,4%.

Ranking ponadto umożliwia ograniczenie ilości analizowanych funduszy do wybranych przez nas przez zaznaczenie w kolumnie M monitorowania funduszu.

O innych nowych narzędziach w następnym wpisie.
 
 
 
 
Komentarze (0)
Jak wybrać fundusze, które zarobią najwięcej?
 Oceń wpis
   

W momencie wygenerowania sygnału zmiany strategii z funduszy bezpiecznych na akcyjne każdy inwestor staje przed dylematem - które fundusze wybrać?


Jednym ze sposobów oceny funduszy są tzw. ratingi. Zwykle są one oparte na wynikach wieloletnich, dlatego najczęściej wskazują fundusze, które kiedyś osiągały dobre wyniki, zamiast wskazywać na te, które w danym dniu wykazują największy potencjał wzrostu. Ponadto ratingi najczęściej określane są w skali kilkustopniowej (np. od 1 do 5 gwiazdek). W jednej grupie mamy więc kilka albo kilkanaście funduszy z najwyższą oceną i z nich znowu trzeba któryś wybrać.

Innym sposobem jest wybór na podstawie wskaźników wzrostu. Zazwyczaj badamy wzrosty w okresach 1, 3 i 6 miesięcy oraz 1, 3, 5 lat. Inaczej mówiąc wybieramy te fundusze, które np. w ciągu ostatniego roku osiągnęły najlepsze wyniki, licząc na to, że fundusze nadal będą dobrze zarabiać.

Czy takie postępowanie jest uzasadnione? Możemy to sprawdzić. Przeanalizujemy wyniki funduszy krajowych dostępnych w mBanku w okresie ostatnich 5 miesięcy, zaczynając od ostatniego sygnału wg strategii OPI-WIG. Wytypujemy fundusze akcyjne na podstawie danych dostępnych w dniu wygenerowania sygnału opierając się na wskaźnikach wzrostu oraz dla porównania przy wykorzystaniu wskaźników WM, WKA i DMax systemu OPI. Na koniec porównamy jakie wyniki  osiągnęły fundusze wybrane obiema metodami.

A więc cofnijmy się w czasie...

Mamy 19 czerwca 2012r., system OPI-WIG wygenerował sygnał do zmiany strategii z bezpiecznej na akcyjną. Ponieważ był to wtorek, dysponowaliśmy wynikami funduszy z piątku 15 czerwca. Na podstawie rankingu funduszy na ten dzień wytypujmy 5 najlepszych funduszy dla 6 i 12 miesięcznych wskaźników wzrostu:


Fundusze PKO Akcji MiSS Plus oraz Noble Akcji zostały wytypowane przez oba wskaźniki. Wydawać by się mogło, że potwierdza to trafność wyboru tych dwóch funduszy. Pozostałe fundusze w rankingach są już niestety zupełnie inne w obu przypadkach.

Typujemy wskaźnikami OPI

Następnie wybieramy 5 najlepszych funduszy wykorzystując wskaźniki WM i WKA systemu OPI:


W obu przypadkach pojawiły nam się 4 te same fundusze, w tym 2 oznaczone kolorem zielonym (czyli dobre) i 2 kolorem szarym (czyli średnie). Oba wskaźniki inaczej wytypowały piąty fundusz, w przypadku WM był to Noble Akcji a w przypadku WKA jest to UniKorona Akcje.

Sprawdźmy jeszcze co nam wytypuje ostatni wskaźnik DMax:


Wg notowań z piątku aż 4 fundusze miały już za sobą indywidualne sygnały do zakupu (DMax zielony) i osiągnęły już lekki wzrost, np. Investor Akcji Dużych Spółek od sygnału indywidualnego zarobił już 1,3%. Widzimy również, że fundusz ING Akcji oraz indeks WIG nie miały jeszcze sygnałów kupna (DMax niebieski), jednak odnotowały bardzo silne wzrosty od ostatniego dołka i wykazują mocną tendencję wzrostową, z szansą na sygnał zakupu.

Porównując wyniki uzyskane przy pomocy 3 wskaźników OPI stwierdzamy, że fundusze:

  • Investor Akcji Dużych Spółek,
  • Skarbiec Akcje
  • ING Akcji

zostały wytypowane przez wszystkie 3 wskaźniki OPI.  Natomiast fundusze:

  • PKO Akcji,
  • Noble Akcji
  • UniKorona Akcje

zostały wytypowane przez 2 wskaźniki.

W tamtym dniu nie mieliśmy pewności jak potoczą się dalsze wydarzenia i które wskaźniki lepiej wytypują nasze fundusze. Dziś możemy to już zrobić, sprawdźmy więc...

 

Co się wydarzyło przez ostatnie 5 miesięcy?

Przesuwamy się w czasie do ostatnich dni, mamy 19 listopada 2012. Minęło 5 miesięcy odkąd kupiliśmy fundusze akcyjne. Nadszedł czas na przeanalizowanie jakie zyski osiągnęły fundusze wybrane różnymi metodami.

Poniżej tabela funduszy krajowych na dzień 19 listopada 2012:


W górnej części tabeli znajdują się fundusze, które osiągnęły największy zysk w ciągu 5 miesięcy od sygnału zakupu. Zysk osiągnięty w tym okresie widzimy w trzeciej kolumnie OPI-WIG. Im niżej przesuwamy się wzdłuż tabeli, tym mamy fundusze o słabszych wynikach, aż na końcu widzimy fundusze, które odnotowały stratę (np. Idea Akcji -39%).

Na tabeli umieściłem dodatkowo kolorowe kółka z numerami, oznaczając nimi fundusze, które zostały wybrane przy pomocy danego wskaźnika.

Zwycięzcą jest...

Jak widać fundusze wytypowane przez nas na podstawie wskaźników WKA i WM systemu OPI poradziły sobie bardzo dobrze. Wszystkie 6 funduszy znalazło się w ścisłej czołówce 8 najlepiej zarabiających w tym okresie funduszy w mBanku. Fundusze wytypowane przez wskaźnik DMax zarobiły najwięcej, średni zysk w tym okresie wyniósł aż 9% (czerwone liczby nad tabelą), co jest świetnym wynikiem biorąc pod uwagę, że od dłuższego czasu jesteśmy w trendzie bocznym. Niewiele mniej bo 8,5% i 8,3% zarobiły fundusze wytypowane przez wskaźniki WKA i WM.

Zdecydowanie słabiej zachowywały się fundusze wybrane wg wskaźników wzrostu. Tylko 2 fundusze znalazły się w ścisłej czołówce: UniKorona Akcji i Noble Akcji. Pozostałe fundusze osiągnęły bardzo słabe wyniki, a jeden z wytypowanych funduszy Allianz Selektywny (d. Budownictwo 2012) zajął przedostatnie miejsce ze stratą -2,9%. Fundusze wytypowane przez wskaźnik 6 miesięczny zarobiły średnio 4,3%, natomiast przez wskaźnik 12 miesięczny jedynie 3,8%.

Jest to pewnego rodzaju zaskoczenie, ponieważ bardzo często zakładamy, że skoro dany fundusz w ostatnim czasie dobrze zarabiał, to z dużym prawdopodobieństwem nadal będzie dobrze zarabiać. Jak się okazało na powyższym przykładzie jedynie 2 fundusze z 8 nadal uzyskiwały przyzwoite wyniki, a pozostałe 6 funduszy miało wyniki przeciętne albo bardzo słabe.

Wyniki te jeszcze raz potwierdzają jak trudny może być dobór funduszy do naszych portfeli - często możemy się całkowicie zawieść na funduszach które w niedalekiej przeszłości uzyskiwały bardzo dobre wyniki - np. fundusze Aviva czy Allianz.

Dla Abonentów OPI INVEST dobrą wiadomością jest to, że fundusze dobrane przy pomocy wskaźników dostępnych w systemie OPI znalazły się w ścisłej czołówce najlepiej zarabiających funduszy, co pozwoliło im na osiągnięcie maksymalnego zwrotu z inwestycji w tym okresie.

W następnej części cofniemy się do marca 2009 roku.

Komentarze (0)
Wzrosty funduszy od początku 2012 roku i efekty systemu OPI.
 Oceń wpis
   

  Analiza wzrostów funduszy od początku 2012 roku i efekty stosowania systemu OPI.

W styczniu większość funduszy inwestycyjnych osiągnęła wzrosty. Poniżej przedstawiam rankingi najlepszych funduszy krajowych, polskich inwestujących za granicą dostępnych w mBanku oraz zagranicznych dostępnych w mBanku.
Najlepsze fundusze krajowe w ostatnim miesiącu osiągnęły następujące wzrosty:Duża część funduszy osiągnęła wzrosty powyżej 8,5% co jest wynikiem powyżej naszego benchmarku jakim jest indeks WIG. 15 funduszy osiągnęło wzrosty powyżej 10%.

Jakie zyski można było uzyskać stosując system OPI ?
Same wzrosty oczywiście to tylko potencjalne możliwości jakie dały nam fundusze w naszych inwestycjach. Żeby je optymalnie wykorzystać potrzebny jest system wskazujący kiedy kupić jednostki danego funduszu. Systemem wspomagającym w zakupie funduszy inwestycyjnych jest OPI-WIG.
Wzrosty od wystąpienia sygnału “kupuj” wygenerowanego przez system OPI widzimy w kolumnie Stan OPI.
Porównując wyniki funduszy za ostatni miesiąc i wzrosty od wystąpienia sygnałów “kupuj” można ocenić sprawność systemu OPI - różnice te średnio wynoszą około 3%.

Jak przedstawia się wykres z systemem OPI widzimy na poniższym rysunku:


System OPI wskazał zakup jednostek tego funduszu końcem października i do 3 lutego pozwolił zarobić na nim 10,5%.

Poniżej przedstawiam analogiczne zestawienia dla funduszy polskich inwestujących za granicą dostępnych w mBanku.
Pierwsze zestawienie to ranking funduszy wg najlepszych wzrostów w osatnim miesiącu.

Poniżej zestawienie wg wzrostów osiągniętych dzięki sygnałom systemu OPI:

Oraz system OPI z sygnałem “kupuj” dla najlepszego funduszu PZU Energia Medycyna Ekologia.

Jak widzimy na wykresie po ostrzegawczym sygnale na początku sierpnia otrzymaliśmy szybki sygnał powrotu do funduszu dzięki czemu do 3 lutego można było zyskać na tym funduszu 18,7 %.

Teraz zobaczmy zestawienia dla funduszy zagranicznych.
Najlepsze wzrosty w ostatnim miesiącu uzyskały dwa fundusze HSBC - Indian Equity i Turkey Equity.

Inaczej przedstawia się zestawienie wyników jakie uzyskały monitorowane fundusze zagraniczne od ostatniego sygnału "kupuj" wygenerowanego przez system OPI.

Najlepszy wynik od sygnału “kupuj” systemu OPI uzyskano dla funduszu HSBC GIF Global Emerging Marqets Equity i  wynosi 18,4 %.
Wykres sygnału mamy poniżej.
System OPI wygenerował sygnał “kupuj” koło połowy lipca i pozwolił zarobić do dzisiaj 18,4 %.

Dla przykładu prezentuję inne fundusze zagraniczne.


Od sygnału "kupuj" wygenerowanego przez system OPI fundusz zarobił 17,7%.HSBC Global Equity zarobił 16,7%.

HSBC UK Equity zarobił 16,6%.

Jak widzimy w okresie ostatniej bessy od sierpnia 2011 roku były fundusze na których bezpiecznie można było sporo zarabiać. System OPI może być bardzo pomocny w wyszukaniu właśnie takich funduszy które pozwalają zarabiać w okresie ogólnych spadków.

 

 

 

Komentarze (0)
Ile trzeba stracić aby maksymalnie zarobić w funduszach ....
 Oceń wpis
   

 Ile trzeba stracić aby maksymalnie zarobić w funduszach inwestycyjnych ?

Jesteśmy obecnie w bardzo trudnym okresie dla inwestycji w funduszach. Zanotowaliśmy pierwszą stratę tak w strategii ST, jak w ostrożniejszej strategii DT - od początku 2009 roku.

Obecny kryzys różni się nawet od ostatniej bessy – system DT chroniący nas w okresie bessy przed stratami pozwolił obecnie na stratę. Różnica ta polega generalnie na tym, że w czasie bessy mieliśmy tylko kryzys finansowy a obecnie to kryzys ekonomiczny i coraz bardziej polityczny. W wyniku kryzysu politycznego zmienność rynków jest tak wielka, że większość systemów nie potrafi się obecnie obronić.

Wielu niedoświadczonych inwestorów traci wiarę w tym momencie w inwestowanie w funduszach a inni w korzystanie z określonych systemów. Prawda jest taka, że inwestując na jakimkolwiek rynku finansowym można zarobić bardzo dużo ale po drodze będziemy też tracić.

Zachodzi więc pytanie ile można stracić aby nasza inwestycja była nadal opłacalna.

Czy systemy sprawdzone na danych historycznych potrafią także obecnie i w przyszłości ochronić nasze inwestycje przed nadmiernymi startami i pozwolić na osiąganie w długoterminowych okresach na duże zyski.

Aby lepiej zrozumieć, że inwestowanie w funduszach daje duże zyski w okresie wielu lat mimo kilku strat po drodze, przedstawię analizę stosowanych systemów ST i DT na podstawie przebiegu inwestycji w funduszu UniKorony Akcji.

Na początek zobaczmy jakie efekty były stosując strategię OPI-WIG-ST od 1999 roku.

OPI-WIG-ST od 1999 roku dla UNIA.jpg

Wizualnie widzimy wejścia w fundusze akcyjne i efekty tych wejść na powyższym wykresie – mamy tutaj w sumie 30 konwersji w fundusz UniKorona Akcji na bazie sygnałów uzyskanych w strategii OPI-WIG-ST opartej na indeksie WIG.

Całkowity zysk wynosi około 600 % a średnia roczna stopa zwrotu wynosi 16,1%.

Pamiętać należy, że nie mamy tutaj efektów wykorzystania funduszy bezpiecznych w okresach strategii miedzy funduszami akcji.

Jak dokładniej przedstawiały się efekty naszej inwestycji widzimy dokładniej w poniższej tabeli. Mamy tutaj następujące kolumny: datę i wartość jednostki przy jej zakupie, datę i wartość jednostki przy jej sprzedaży, %chg – procent zmiany na wartości jednostki między jej zakupem a sprzedażą, %Profit – procent zmiany na naszym zysku, #bars – ilość notowań w czasie posiadania funduszu, Position value – wartość naszego kapitału przy wejściu w nasz fundusz, Profit – zysk (strata) na naszej transakcji, Cum.Profit – zysk na naszej inwestycji narastająco.


Na 30 wejść w fundusz akcyjny UniKorona Akcji mieliśmy 16 wejść zyskownych a 14 stratnych. Udział wejść zyskownych wyniósł więc około 53%.

 Całkowita stopa zysku wyniosła 600 % przy średnio-rocznej stopie zysku 16,1 %.

 Inwestując jednorazowo 10.000. zł  5 stycznia 1999 roku zarobiliśmy 59.965 zł. Analizując dokładnie efekty wejść stratnych i zyskownych okazało się że w 14 wejściach stratnych straciliśmy 25.799 zł a w 16 wejściach zyskownych zarobiliśmy 85.764 zł. W ujęciu procentowym nasze straty wyniosły 30,1 % z uzyskanego całkowitego zarobku.

Najwyższe straty w wejściach stratnych wyniosły około 9%.

Dalej zobaczmy analizę inwestycji w fundusz UniKorona Akcji wg strategii OPI-WIG-DT.

Najpierw zobaczmy wykres. Widzimy tutaj ilość wejść (zmniejszyła się z 30 do 18) oraz ich efekty (zyski lub straty).

OPI-WIG-DT od 1999 roku dla UNIA.jpg

Wyraźnie widzimy tutaj, że ominęliśmy całkowicie straty w czasie bessy w 2008 roku.

System DT określiłem jako długoterminowy ale efekty w całym okresie od 1999 roku otrzymaliśmy zdecydowanie lepsze dzięki ominięciu strat w okresie bessy.

Teraz tabela analizy inwestycji w fundusz UniKorona Akcji od 1999 roku wg strategii OPI-WIG-DT na bazie sygnałów z indeksu WIG.

UNIA - analiza zysków i strat wg OPI-WIG-DT.jpg

Udział wejść zyskownych zwiększył się do 66,7 %. Zysk całkowity mamy 88.948 zł przy całkowitej rentowności około 890 % i średnio-rocznej stopie zysku 19,2 %.

Na wejściach stratnych straciliśmy w sumie 11.889 zł a zarobiliśmy na wejściach zyskownych 100.837 zł – w efekcie zarobiliśmy właśnie 88.948 zł. Udział strat w całkowitym zysku wyniósł 11,8 %. Maksymalna strata w wejściu stratnym wyniosła 7,3 % a następne są już poniżej 5,5%.

Porównując oba systemy i efekty ich stosowania widzimy, że system DT pozwolił nie tylko ograniczyć wyraźnie straty – zmniejszył straty w wejściach stratnych z 25.799 zł do 11.889 zł, ale poprawił także zysk z wejść zyskownych z 85.764 zł do 100.837 zł.

Dlaczego nie stosowaliśmy od razu systemu DT – po pierwsze nie miałem go wcześniej, a po drugie, kiedy miałem już system DT,  system ST (średnioterminowy) jako bardziej wrażliwy pozwalał więcej zarabiać w trakcie długoterminowego trendu wzrostowego od marca 2009 roku i w końcu zachował się bardzo dobrze w lipcu. Zauważmy, że system DT generował sygnał zmiany strategii w lipcu tylko 1 dzień po systemie ST.

System ST pozwolił zarobić (stopa zwrotu) dla UniKorony Akcji od marca 2009 roku 88,9% do ostatniej straty a ze stratą 79,0%.

System DT pozwolił by zarobić analogicznie 79,1% i ze stratą 70,3%.

Jak widzimy na wykresach i w tabeli, od 2009 roku, większość zysku mieliśmy do końca stycznia 2010 roku – odpowiednio 58,9 % przy strategii ST i 50,5%  przy strategii DT. Dlatego pewnie wielu inwestorów przystępując do systemu OPI w późniejszych okresach ma niewielkie zyski - ale patrząc na wykresy wieloletnie powinny jeszcze wystąpić większe wzrosty aby pozwolić zarobić nam o wiele więcej.

Aktualna sytuacja na rynkach może nam to jeszcze utrudniać ale w końcu rynki na pewno pójdą zdecydowanie w górę.

A co z inwestorami, którzy chcieli by maksymalnie ograniczyć swoje straty – np. osoby w wieku powyżej 50 – 55 lat ?

Oczywiście nadal poszukuję lepszych systemów. Po niewielkiej korekcie systemu DT okazało się, że można bardziej poprawić swoje bezpieczeństwo nie tracąc na całkowitym efekcie zyskowności.

Zobaczmy wykres dla nowej wersji systemu DT2.

Najważniejsze co widzimy - system ten pozwolił nam ominąć ostatnią stratę.

Ilość wejść w strategię funduszy akcyjnych zmalała do 15 a udział wejść zyskownych zwiększył się do 73%.

Dzięki ograniczeniu dalszych strat poprawiła się rentowność całkowita do 929 % - średnioroczna stopa zwrotu wzrosła do 19,6%.

Na wejściach stratnych straciliśmy już tylko 4.415 zł i przy całkowitym zysku na wejściach zyskownych zmniejszonych do 97.337 zł, całkowity zysk wyniósł 92.922 zł.

Analizują okres od marca 2009 roku do dzisiaj, zmniejszyła się jednak zyskowność inwestycji w UniKoronie Akcji wg systemu DT2  do 65,5 %. Maksymalne straty w wejściach stratnych  wyniosły 5,3 % i 3,5%. 

  Powyższa tabela zawiera wszystkie najważniejsze dane z wcześniejszych analiz.

Widzimy tutaj, że wystarczyło 53 % wejść zyskownych aby uzyskać wysoki zysk całkowity 600%.

Zmniejszenie stratnych wejść zdecydowanie zmniejszyło sumę strat – z 25,8 tys zł w ST do 4,4 tys. zł w DT2.

Zmniejszenie czułości strategii (z ST do DT i do DT2) powoduje zmniejszenie efektów inwestowania w długoterminowym trendzie wzrostowym (tutaj od marca 2009 roku) – dla ST 88,9% a dla DT2 65,5%. Wytłumaczyć to można oczywiście opóźnieniem się sygnałów zmiany strategii wraz ze zmniejszeniem czułości.

Jak wizualnie wygląda efekt inwestowania w okresie ostatnich 13 lat zobaczmy na poniższe wykresy na przykładzie analizowanych strategii OPI-WIG-ST, DT i DT2.

 

 

Na wykresie widzimy, że największe efekty inwestowania mamy oczywiście na większych spadkach. System DT2 jest też skuteczniejszy w okresie od 1999 roku do 2007.

Szukałem także czy metoda OPI pozwoli określić takie jej parametry aby wszystkie wejścia w fundusze były zyskowne – niestety nie udało się uzyskać mniej niż 2 wejść stratnych.

Wnioski:

- Praktycznie jest niemożliwe opracowanie takiej metody aby nie dopuściła do ani jednego wejścia w fundusze akcyjne bez straty.

- Nawet kiedy ponad 50% wejść jest stratnych nie przeszkadza w uzyskaniu odpowiednio wysokich zysków w okresie powyżej 10 lat.

- Nie można wyeliminować małych strat zakładając, że przede wszystkim chronimy się przed większymi spadkami.

Nasz mechanizm porównał bym do zaworu bezpieczeństwa – jeżeli ustawimy go na określone ciśnienie graniczne (np. 5 atm) to będzie działał doskonale przy 10 atm ale zadziała także przy małym przekroczeniu – np.  przy 5,5  atm.

Powyższe analizy przedstawiłem na przykładzie wykorzystania jednego funduszu w całym badanym okresie. Jak wprowadzimy w okresach między posiadaniem funduszy akcyjnych fundusz bezpieczny (pieniężny) wynik poprawi się o około 200% do 350%.

Wykorzystując dodatkowo fundusz pieniężny UniKorona Pieniężny dla metody ST będziemy mieli całkowitą stopę zwrotu 800%, dla DT – 1200% a dla DT2 – 1277%.

Gdy wprowadzimy możliwość podmiany naszego funduszu na lepszy w danym okresie wyniki będą jeszcze lepsze.

Tylko w okresie od 2009 roku fundusz np. Aviva Nowych Spółek pozwolił zarobić 114 % (UniKorona 79%).

Generalny wniosek – cząstkowe straty na inwestycjach w funduszach są ich normalnym i nierozerwalnym elementem. Nawet kilka stratnych wejść w długoterminowym inwestowaniu nie spowoduje znaczących efektów.

Cały problem polega na tym, aby opracować system ograniczający  straty do minimum przy niewielkim ograniczeniu wzrostów w trendach wzrostowych.

 

www.opi-invest.pl


Komentarze (0)
Czy to początek dużej korekty czy następna średnia korekta ?
 Oceń wpis
   

Od kilku tygodni mamy kolejną od dwóch lat korektę na rynkach światowych. Przez wielu analityków rynki oczekują tym razem o wiele większych korekt niż były wcześniej.

Aby spróbować przeanalizować ostatnie dwa lata wykorzystałem system OPI i wskaźniki rynków światowych MSCI:

- MSCI WORLD - indeks rynków rozwiniętych  - MXWO,

- MSCI AC WORLD - indeks rynków rozwiniętych i rynków wschodzących - MXWD.

Na ich tle przeanalizowałem przebieg indeksu SP500 i naszego WIG.

Patrząc na zmiany wszystkich czterech indeksów widzimy bardzo dążą ich korelację. Oczywiście narzuca się pytanie czy nadal indeks amerykański steruje nastrojami całego świata czy jednak są to całkowicie współzależne oddziaływania bardzo wielu czynników w różnych miejscach świata.

Gdybyśmy w miejscach korekt usytuowali główne ich przyczyny zobaczyli byśmy , że przyczyny powstały na całym świecie - w Europie, w Azji czy w USA.

Pocieszający jest jednak fakt, że nasz rynek zdecydowanie więcej miał wzrostu niż ogólnie rynek światowy czy USA. WIG od początku 2009 roku wzrósł prawie 94 % a pozostałe badane wskaźniki około 57 do 63 %.

Wracając do analizy korekt jakie wystąpiły od początku 2009 roku widzimy, że indeks MXWO krajów rozwiniętych stracił od swoich maksymalnych wartości 7,4 %. System OPI sygnalizuje nam, że jesteśmy jednak nadal w granicach jakie nie są określone przez wcześniej występujące korekty.

Przypomnę, że system OPI dobiera tolerancję dopuszczalnych zmian notowań zależnie od optymalnego zysku jaki można uzyskać wykorzystując sygnaly kup - sprzedaj dla średnioterminowego zarządzania inwestowaniem w funduszach.

Na dzień dzisiejszy brakuje nam już niewiele do wystąpienia sygnału sprzedaży sygnalizującego korektę większą nawet niż mieliśmy w marcu w wyniku katastrofy w Japonii. Jest to okolo 2 %.

Powyższe wykresy potwierdzają także jak stabilnym jest nasz rynek - o ile rynki światowe straciły od ostatnich maksimów 7,4 % nasz WIG stracił tylko 2,6 %.

Czy wystąpienie sygnału przecięcia się indeksu MXWO z granicą "sprzedaj" systemu OPI potwierdzi początek dużej korekty czy znowu jednak powrócimy do wzrostów - indeks "odbije" się od naszej granicy minimum.

Komentarze (0)
Efekty stosowania systemu OPI w ostatnich 2 latach.
 Oceń wpis
   

Jednym z dwóch podstawowych narzędzi jakie powinien stosować inwestor aktywnie zarządzający swoimi funduszami jest system pozwalający optymalnie określić newralgiczne momenty potrzeby wykonania konwersji.

Na jakie efekty można było liczyć w dwóch ostatnich latach stosując system OPI przedstawię na przykładzie kilku najlepszych funduszach.

FUNDUSZE KRAJOWE.

AVIVA NOWYCH SPÓŁEK:


Dla funduszu Aviva Nowych Spółek wystarczył zakup 18 marca i dwie konwersje.

Wynik  do 8 kwietnia 2011 roku:    całkowity zysk 151,7 % przy średnorocznym zysku 55,2%.

NOBLE AKCJI


Zakup 13 marca 2009 roku i cztery konwersje pozwoliły uzyskać zysk 99.7 % ( śrr=39,0%).

AVIVA MAŁYCH SPÓŁEK.


Zakup 18 marca 2009 roku i dwie konwersje pozwoliły zarobić 146,5 % przy śrr=53,6 %.

Dalej zobaczmy jakie efekty uzyskał "średni" fundusz.

UNIKORONA AKCJI.


Zakup 13 marca 2009 roku i 4 konwersje pozwolily zarobić 92,6 % przy śrr=36,4 %.

Dalej dwa fundusze polskie inwestujące za granicą.

IDEA SUROWCE PLUS:


Przy tym funduszu można bylo zakupić już 27 listopada 2008 roku i przy 6 konwersjach pozwolił zarobić 103,8 % przy śrr=34,0 %.

INVESTOR TURCJA (dawniej DWS):


Pierwszy zakup mamy 30 marca 2009 roku i zysk do 8 kwietnia 2011 roku 114,6 % przy 8 konwersjach i ś= 42,0 %.

I przykład dwóch funduszy zagranicznych.

HSBC TURCJA


Pierwszy zakup mogliśmy wykonać już 3 grudnia 2008 roku. Zysk wyniósł 196,5 % przy śrr=58,9 %.

HSBC THAI:


Zakup można bylo wykonać 15 grudnia 2008 roku i przy 8 konwersjach moźna było osiągnąć zysk 154,5 % przy śrr=48,9 %.

Wiecej przykładów będzie można zobaczyć na nowej wersji strony która na dniach zostanie uruchomiona.

Jak widzimy dzięki stosowaniu dobrego narzedzia monitorującego nasze fundusze można było osiągnąć bardzo wysokie zyski.

Oczywiście będą zaraz zarzuty, skąd mamy wiedzieć, że właśnie te fundusze będą osiągać tak wysokie wyniki.

Może nie od razu trafimy na nie, ale mając odpowiednie narzędzie analityczne można szybko te fundusze wykryć i rozpocząć dalsze inwestowanie.

Przykłady te powinny przekonać nas, że jest to bardzo efektywne narzędzie i kiedy trafimy na bardzo dobry fundusz potrafimy wykorzystać optymalnie jego wyniki zachowując duże bezpieczeństwo.

 

 

Komentarze (0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
O mnie
Adam Gibas
Twórca portalu opi-invest.pl. Proste i skuteczne inwestowanie w funduszach. Własne wskaźniki i strategie umożliwiające aktywne zarządzanie inwestycjami w funduszach inwestycyjnych.
Najnowsze komentarze
2016-01-12 09:15
przypadkowy czytelni:
Moja własna emerytura 2 - jak zgromadzić potrzebny kapitał ?
roczna kapitalizacja odsetek 15%?????????? Facet odleciał...
2013-12-23 13:31
rtvagd.net:
Plusy i minusy wskaźników MACD, ADX, %K%D, MA .
:)
2013-08-16 06:44
banki_:
Taktyka małych kroków dla transakcji na funduszach.
Tak szczerze, udaje się Panu zarabiać na funduszach znacząco?